Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/106 av 23. januar 2020 om godkjenning av natriumformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/106 of 23 January 2020 concerning the authorisation of sodium formate as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av natriumformat som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen forhygienefremmer. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelser for bruk. Det er gitt eget størsteinnhold for gris. Det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2020
Anvendelsesdato i EU
13.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2020
Anvendes fra i Norge
05.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro