Godkjenning av natriumformat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av natriumformat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of sodium formate as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av natriumformat som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen forhygienefremmer. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelser for bruk. Det er gitt eget størsteinnhold for gris. Det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet