Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsettingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikke er ment for næringsmiddelproduksjon

Commission Implementing Regulation (EU) No 136/2012 of 16 February 2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for pets and other non-food producing animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et uorganisk salt, som fôrtilsetningsstoff med to ulike formål. Det er derfor gitt to godkjenninger i ett. Den ene klassifiserer preparatet i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Surhetsregulatorer, og den andre i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Smaksstoffer, men begge har identitetsnr. 1j514ii. Som surhetsregulator er preparatet godkjent både til bruk i kjæledyrfôr og i fôr til andre ikke-matproduserende dyr. Som smaksstoff er det bare godkjent til bruk i kjæledyrfôr. Til alle anvendelser er det satt grense for største tillatte innhold på 5 000 mg/kg fullfôr. Brukes det natriumbisulfat fra flere kilder samtidig, skal mengden tilsammen ikke overstige den fastsatte grensen for høyeste tillatte innhold. Natriumbisulfat skal ha en renhet på over 95,2%. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet, ut fra de omsøkte betingelsene.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 8. mars 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da flere tilsvarende preparater allerede er godkjent. Siden dette preparatet har flere anvendelser, kan det være aktuelt for kjæledyrfôrindustrien å ta det i bruk, for å oppnå en rasjonaliseringsgevinst mht. innkjøp og lagerhold. Hvorvidt det vil tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold i den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2012
Anvendelsesdato i EU
04.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 22-24
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro