Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023 av 18. november 2016 om godkjenningen av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 concerning the authorisation of sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid and sodium formate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning for tre preparater, og regodkjenning av ett preparat i kategorien “Tekniske tilsetningsstoffer” og gruppen «Ensileringsmidler». Stoffene brukes ved produksjon av ensilasje (plantemateriale etter at det er konservert ved ensilering) og har potensial til å bedre ensileringsprosessen og kvaliteten på ensilasjen. Det har vært diskusjon om grenseverdiene for bruk til ulike dyreslag og behovet for minimumsgrenser. Preparatene benyttes ofte i kombinasjon i ensileringsmidler, siden enkeltsyrene har ulike effekter som blir utnyttet i et samlet produkt. Det er derfor ikke ønskelig med miniumsgrenser for enkeltsyrene. Forslaget ble vedtatt uten minimumsgrenser. Det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2016
Anvendelsesdato i EU
09.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro