Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1431 av 1. september 2021 om godkjenning av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1431of 1 September 2021 concerning the authorisation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet muramidase framstilt ved hjelp av Trichoderma reesei (DSM 32338) som avlsteknisk tilsetningsstoff for avvent smågris. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med et anbefalt størsteinnhold på 65 000 LSU(F)/kg fôr. Det har også en effekt hos avvent smågris over 50 000 LSU(F)/kg fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet ellerg fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.09.2021
Anvendelsesdato i EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet