Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 469/2013 av 22. mai 2013 om godkjenningen av DL-methionin, DL-methionin natriumsalt, methionin hydroksyanalog, kalsiumsalt av methionin hydroksyanalog, isopropylester av methionin hydroksyanalog, DL-methionin beskyttet med copolymer vinylpyridin/styren og DL-methionin beskyttet med etyllcellulose som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) No 469/2013 of 22 May 2013 concerning the authorisation of DL-methionine, DL-methionine sodium salt, hydroxy analogue of methionine, calcium salt of hydroxy analogue of methionine, isopropyl ester of hydroxy analogue of methionine, DL-methionine protected with copolymer vinylpyridine/styrene and DL-methionine protected with ethylcellulose as feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av seks methionin-preparater og godkjenning av et nytt preparat, DL-methionin beskyttet med etyllcellulose, som tilsetningsstoff i fôr. Det er også søkt om utvidet bruksområde for noen preparater, ved å kunne tilsette dem til drikkevann. Alle er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppe Aminosyrer, deres salter og analoger. De sju preparatene har hvert sitt identifikasjonsnummer. European Food Safety Authority, (EFSA), har vurdert søknaden og funnet at alle preparatene er trygge i bruk, og at de er effektive som aminosyrekilde for de dyreartene hver av dem er godkjent som fôrtilsetningsstoff til. Det er angitt analysemetode for alle preparatene.

DL-methionin, DL-methionin natriumsalt, methionin hydroksyanalog og kalsiumsalt av methionin hydroksyanalog er godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Isopropylester av methionin hydroksyanalog og DL-methionin beskyttet med coploymer av vinylpyridin/styren ble re-godkjent til bruk i melkekufôr. Sammen med DL-methionin beskyttet med etyllcellulose, ble godkjenningen utvidet av EFSA til å gjelde de tre sistnevnte preparatene som fôrtilsetningsstoff til alle drøvtyggere. Ved merking av fôr som inneholder et av methionin hydroksyanalog-preparatene, skal det angis mengde hydroksyanalog det inneholder og navnet på preparatet. Det er ikke satt grenser for største eller minste tillatte innhold av preparatene i fôr til noen dyrearter.

DL-methionin, DL-methionin natriumsalt og methionin hydroksyanalog ble søkt godkjent som tilsetningsstoff i drikkevann, men EFSA frarådet slik bruk. Det begrunnes med at tilsetningsstoffer i drikkevann blir tilsatt på gården, ikke i en fôrfabrikk. I rettsakten er imidlertid slik bruk akseptert, men da kreves det spesiell merking. Det skal stå "Dersom preparatet tilsettes drikkevann, må en unngå proteinoverskudd i fôrrasjonen". For å ha en balansert aminosyre/proteintilførsel til dyra, må en både ha god kjennskap til dyras behov og innholdet i den daglige fôrrasjonen. Overfôring med aminosyrer/protein er en belastning på dyret, det fører til økt forurensing med økt nitrogenutskillelse i urin, dessuten er det dyrt.

Siden det ikke er gjort endringer i preparatene etter den tidligere godkjenningen, er det er gitt en overgangsperiode der preparat og fôrvarer som inneholder det, kan brukes opp. Det forutsetter at de er produsert og merket før 12. desember 2013 i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 12. juni 2013. Deretter kan lagervaren brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. juni 2023.

Merknader

Rettelse
Dagen etter kunngjøringen av rettsakten ble en rettelse i den kunngjort i Official Journal. Den medfører at identifikasjonsnummert til kalsiumsalt av methionin hydroksyanalog er endret til 3c308.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får i utgangpsunktet ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatene er godkjent før og flere har vært i bruk i lang tid. Det kan imidlertid være aktuelt å kontrollere bruk av visse av preparatene i drikkevann, for å sikre at aminosyre/proteintilførselen til dyra er optimal.

For fôrindustrien medfører re-godkjenningen at preparatene fortsatt kan brukes som før. Et nytt beskyttet preparat til bruk i drøvtyggerfôr gir valgmuligheter. At lagervaren produsert etter tidligere godkjenning også kan brukes opp, er en fordel både økonomisk og ressursmessig. Tilsetning av de tre preparatene som er godkjent til bruk i drikkevann, åpner mulighetene bønder har for å supplere fôret med ekstra aminosyretilskudd. Det krever at de har god kunnskap både om dyras behov og aminosyre/proteininnhold i den samlede fôrrasjonen. Ferdigfôrblandinger har i dag godt balansert næringsinnhold, men for de som blander eget fôr, til gris spesielt, kan det være aktuelt med tilsetning. Å benytte denne muligheten blir neppe særlig utbredt i Norge, da tilsetning av aminosyrepremiks til fôrblandingen er mer aktuelt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
De ulike methioninpreparatene som godkjennes i denne rettsakten er tidligere godkjent. Det nye er at de også kan tilsettes drikkevann. Methionin gitt via drikkevann er mest aktuell som tilskuddsfôr til enmagede dyr. Til fjørfe brukes ferdigfôrblandinger med aminosyrer tilsatt i mengder som dekker dyras behov, og det vil derfor ikke være aktuelt med ekstra tilsetning via drikkevann. Til slaktegris kan tildeling via drikkevann ha aktualitet hos de produsentene som blander eget fôr. Disse utgjør en liten gruppe. Aminosyretilskudd til fôret er nødvendig, avhengig av fôrmidler som inngår i egetproudsert fôr. Det vil blandes inn form av premiks, og ekstra tilførsel av methionin via drikkevann, synes ikke aktuelt. Dessuten er animosyrer dyre i innkjøp, tilførsel ut over behovsdekning skilles ut i urin og overdreven bruk vil en derfor unngå. Mattilsynet mener at tilsetning av methionin via drikkevann vil bli lite brukt i Norge med de fôringsregimene vi benytter i dag. Under andre produksjonsforhold, kan det få større aktualitet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2013
Anvendelsesdato i EU
12.06.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 13-20
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0469
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro