Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/506 av 23. mars 2021 om godkjenning av metanetiol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/506 of 23 March 2021 concerning the authorisation of methanethiol as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder aromastoffet metanetiol (kjemisk gruppe 20) var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med et anbefalt størsteinnhold på 0,05 mg/kg i fullfôr. Det er fra før godkjent tilsetningsstoff i mat, og det er forventet å ha tilsvarende effekt i fôr. Det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2021
Anvendelsesdato i EU
13.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0506
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro