Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2307 av 10. desember 2015 godkjenningen av menadion natrium-bisulfitt og menadion nikotinamid-bisulfitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2307 of 10 December 2015 concerning the authorisation of menadione sodium bisulphite and menadione nicotinamide bisulphite as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Forslaget gjelder re-godkjenning av to menadion-preparater, vitamin K3, til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Menadion nikotinamid-bisulfiitt inneholder nikotinamid, vitamin B3, men mengdene er så små at det ikke tillegges betydning her. Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese og kan være forurenset med krom. Derfor er det satt grense for største tillatte innhold av krom, for å unngå helseskader forårsaket av kromstøvstøv hos de som håndterer preparatene. Det er ikke satt grenseverdier for innhold av de to preparatene i fôr, men det kreves at de tilsettes fôr i form av premiks. Preparatene er ikke tillatt å tilsette i drikkevann, men kan inngå i fôrblandinger som gis i vann.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert en re-godkjenning og finner preparatet trygt i bruk og at det har effekt som K-vitaminikilde til alle dyrearter. Siden det bare er formelle endringer i godkjenningen, vil preparatene få en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatene og premiks og fôrblandinger der de inngår, godkjent tidligere på visse betingelser brukes opp. Periodens varighet er 6 måneder etter fastsettelse av rettsakten for preparat og premiks, 12 måneder for fôrmidler eller fôrblandinger til matproduserende dyr og 24 måneder for fôrblandinger til ikke-matproduserende dyr.

Forslaget til rettsakt er diskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, i flere møter, og med krav om å ta hensyn til arbeidertrygghet (HMS-regler), ble den votert med enstemmig resultat i november. Blir re-godkjenningen vedtatt, vil den gjelde i 10 år fra den blir fastsatt som en forordning i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Blir forslaget til rettsakt fastsatt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynet tilsynsaktivitet.

Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Med den overgangsordningen som er foreslått, kan også lagervare produsert etter den opprinnelige godkjenningen brukes opp på visse betingelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Re-godkjenning medfører at preparatet kan brukes som før til alle dyrearter. At legervarer av preparatene eller fôrvarer der de inngår kan brukes opp på visse betingelser, er positivt.. Preparatene har stort bruksområdet, og det kan være relativt store volum, som er godkjent etter opprinnelig godkjenning, på lager.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2015
Anvendelsesdato i EU
31.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 152-156
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2016
Anvendes fra i Norge
26.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro