Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1425 av 31. august 2021 om godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1425 of 31 August 2021 concerning the authorisation of manganese chelate of lysine and glutamic acid as feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av mangankelat av lysin og glutaminsyre som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoff) i fôr til alle dyrearter. EFSA har vurdert tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø når størsteinnholdet for mangan overholdes (100 mg Mn/kg fullfôr for fisk og 150 mg Mn/kg fullfôr for andre dyr enn fisk).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2022
Anvendes fra i Norge
05.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1425
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro