Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/420 av 9. mars 2021 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 om godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som tilsetjingsstoff i fôrvarer til fjørfe (bortsett frå kalkunar) meinte for slakt eller eggproduksjon og til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller eggproduksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/420 of 9 March 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1097 concerning the authorisation of lutein-rich and lutein/zeaxanthin extracts from Tagetes erecta as feed additives for poultry (except turkeys) for fattening and laying and for minor poultry species for fattening and laying

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder at luteinrike ekstrakter og ekstrakter rik på både lutein og zeaxanthin fra Tagestes erecta ble tidligere godkjent som tilsetningsstoff for en del fjørfearter (forordning 2020/1097). I denne godkjenningen er det noen feil som må rettes opp:

• I vedleggets kolonne 6-7 skal minste- og størsteinnhold anngis som “mg of total caroteniods of the active substance og kg of complete feedingstuff with a moisture content of 12%”.

• Størteinnhold for lutein/zeaxanthin ekstrakt rettes fra 50 til 80.

Det er også en rekke feil i den tyske, nederlandske og franske oversettelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2021
Anvendelsesdato i EU
10.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0420
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro