Godkjenning av lasalocid A-natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 900/2011 av 7. september 2011 om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer for fasaner, perlehøns, vaktler og rapphøns, unntatt eggleggende fjørfe (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA

Commission Implementing Regulation (EU) No 900/2011 of 7 September 2011 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for pheasants, guinea fowl, quails and partridges other than laying birds (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et koksidiostatikum, lasalocid A natrium CAS nr. 25999-20-6, som fôrtilsetningsstoff til flere fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Godkjenningen gjelder ikke bruk i fôr til vepere (de som holdes for eggproduksjon) av artene fasan, perlehøne, vaktel eller åkerhøne. Preparatet er klassifisert i gruppen Koksidiostatika og histomonostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 763.

Lasalocid A natrium er tidliger godkjent i 10 år som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og livkylling opp til 16 ukers alder ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004 og til kalkuner opp til 16 ukers alder ved kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010. Det er søkt om utvidet bruksområde for preparatet, og søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De konkluderer med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det har ønsket effekt ved å forebygge mot koksidiose hos fjørfe. Innehaveren av godkjenningen pålegges å etablere og gjennomføre et overvåkingsprogram for mulig utvikling av mikrobiell resistens overfor Emeria spp og bakterier. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Lasalocid A natrium skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det skal ikke benyttes i fôr som inneholder andre koksidiostatika. I bruksanvisningen for fôrblandinger som inneholer lasalocid A natrium skal det angis: "Farlig for dyr av hestefamilien. Fôrvaren inneholder ionoforer og bruk sammen med visse medisinske preparater, kan gi bivirkninger". Preparatet har tilbakeholdelsesfrist på fem dager. For grenseverdier for innhold av rester av preparatet i animalske næringsmidler, MRL-verdier, henvises det til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk aktive substanser og deres klassifisering av maksimumsgrenser for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Tillatt innhold av preparatet i fôrblandinger er minimum 75 mg/kg og maksimum 125 mg/kg ferdig fôr.

Godkjenningen av lasalocid A natrium er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 28. september 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Lasalocid A natrium er et koksidiostatikum som er godkjent i Norge, og vi følger EUs regelverk fullt ut for dette preparatet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk i fôr til andre fjørfearter. At bruksområdet for preparatet utvides betydelig, gjør det mulig å tilsette et koksidiostatikum også i fôr til fjørfe av mindre økonomisk betydning. Det produseres imidlertid ikke eget fôr til disse artene i Norge. Men om ønskelig kan annet fjørfefôr som inneholder lasalocid A natrium og andre fôrtilsetningsstoffer som er godkjent til artene også brukes til de fjørfeartene denne godkjenningen gjelder. Spesialfôr til de aktuelle fjørfeartene, som er tilsatt lasalocid A natrium, kan importeres, om fjørfeholderne finner det ønskelig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2011
Anvendelsesdato i EU
28.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 231-232
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0900
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro