Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/38 av 13. januar 2015 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som fôrtilsetningsstoff til verpehøner og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/38 of 13 January 2015 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus acidophilus CECT 4529 as a feed additive for laying hens and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of authorisation Centro Sperimentale del Latte)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.01.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder re-godkjenning av et preparat som består av en frysetørket stamme av Lactobacillus acidophilus D2/CSL. Preparatet kan tilsettes både fôr og drikkevann. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen "Fordøyelesefremmende stoffer". Bakteriestammen har testet negativt for antibiotikaresistens og er kvalifisert for QPS-status (Qualified Presumption of Safety approach). EFSA finner at preparatet har potensial til å øke eggleggings-intensiteten og forbedre fôr-egg-ratio. Preparatet har en anbefalt dosering per kg fôr og liter drikkevann, men har ingen grense for største tillatte innhold. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 3. mars 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gjelder re-godkjenning med utvidet bruksområde av et preparat som har vært på markedet lenge, og får derfor ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det er kun anbefalt dosering og det at preparatet kan gis med drikkevannet som er nytt. Brukere av preparatet står nå friere til å velge en administrasjonsvei som passer til deres virksomhet.

At preparat som er pakket og merket før 3. september 2015 kan brukes opp er økonomisk og ressursvennlig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten sidestiller inntak fra fôr og drikkevann av et tarmstabiliserende preparat. Dette gir større valgfrihet ved bruk av preparatet. Fôrindustrien kan tilsette preparatet i fullfôr eller bonden i dyras drikkevann. Siden det ikke er satt noen øvre grenseverdi for tilførsel av preparatet, vil det ikke være noen fare for overdosering selv om preparatet gis via drikkevann.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.01.2015
Anvendelsesdato i EU
03.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2015
Anvendes fra i Norge
18.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0038
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro