Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1236/2014 av 18. november 2014 om godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som tilsetningsstoff til fòr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1236/2014 of 18 November 2014 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Forslaget omhandler godkjenning av aminosyren L-valin, som er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. Preparatet er teknisk rent og skal inneholde minst 98% L-valin. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse , dyrehelse og miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for L-valin til alle dyrearter. Brukes L-valin i drøvtyggerfôr, må det beskyttes mot nedbryting i vomma. Det er ikke grenseverdier for tilsetting i fôr. Ved merking av tilsetningsstoffet skal vann-innholdet angis. I de tilfelle det er frivillig å merke fôrmidler eller fôrblandinger der L-valin er tilsatt, skal en om en velger å merke, angi navn og id.nr for preparatet (3c369 L-valin) og tilsatt mengde. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenning av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 9. desember 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil føre til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. En annen variant av L-valin med samme renhetsgrad er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, også den er uten mengdebegrensninger. Fôrindustrien får da muligheten til å velge mellom de to ganske like preparatene. Om de vil ta i bruk den som er godkjent her, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

L-valin er en essensiell aminosyre i husdyrernæringen, som må tilføres i fôret. Da det ikke foreligger analysemetode for L-valin tilsatt drikkevann, er ikke slik bruk tillatt. Aminosyrer har generelt ikke grenseverdier for tilsetning, da mengden vil variere med hvilke fôrmidler som inngår i dagsrasjonen og stadium det enkelte dyret er i f.eks. drektighet, høylaktasjon, rask tilvekst mm. Overfôring med aminosyrer er ikke lønnsomt, da det ikke ikke øker proteininnholdet i animalske produkter. Overskuddet skilles ut som N i urin, er en belastning på nyrene og vil føre til forurensing. Dessuten er aminosyrer forholdsvis dyre i innkjøp. Dette medfører at fôrindustrien ikke vil overdrive tilsetningen av L-valin, selv om det ikke er grenseverdier for preparatet.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
09.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro