Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av L-valin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 403/2009 om merking av fôrtilsetningsstoffet L-valin

Commission Implementing Regulation (EU) No 848/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 403/2009 as regards the labelling of the feed additive L-valine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-valin (id.nr. 3c370) er framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum. Det er ikke funnet rester av bakterien eller dens rekombinante DNA i preparatet. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er en effektiv kilde for den essensielle aminosyren L-valin til alle dyrearter. Det er ikke satt noen grenser for tilsatt mengde i fôr. Analysemetode for preparatet er angitt.

Siden L-valin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Eschericia.coli er godkjent tidligere ved forordning (EF) nr. 403/2009, er det nødvendig å skille de to valinpreparatene fra hverandre ved merking av fôrmidler og fôrblandinger der en av dem inngår. Sammen med tilsatt mengde skal derfor id.nr og navn for preparatene angis ved merkingen. Rettsakten som godkjenner E. coli-produsert L-valin endres ved at kravet om at id.nr. for preparatet også skal angis ved merking blir tilføyd, der slik merking ikke var obligatorisk. Siden denne endringen bare er av teknisk art, vil det ble gitt en overgangsperiode. Fôrmidler og fôrblandinger til matproduserende dyr som er produsert og merket før 25. februar 2015, men etter regelverket som gjaldt fram til 25. august 2014, kan omsettes til lagervaren er brukt opp. Tilsvarende for kjæledyrfôr er overgangsperioden fra 25. august 2016 til lagervaren er brukt opp

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. august 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden flere L-valinpreparater nå er godkjent, vil det bli valgmuligheter for fôrindustrien. Det vil være økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten som avgjør hvilket preparat som blir brukt. At L-valin som er godkjent tidligere får en overgangsperiode, så allerede produserte fôrvarer der det inngår kan brukes opp er positivt. En unngår at fôr går til spille og virksomheten taper penger. At overgangsperioden for kjæledyrfôr er betydelig lengre enn for fôr til matproduserende dyr, har sammenheng med at kjæledyrfôr har lengre bruksperiode og at etiketter produseres for lang tid framover. Det er av økonomisk betydning å ha overgangsordningen, og helt forsvarlig ut fra godkjenningen av preparatene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Godkjenningen av et nytt L-valinpreparat gir muligheter for å velge blant flere L-valinkilde til bruk i fôr til alle dyrearter. Virksomhetene vil selv avgjøre hvilket de foretrekker. Det er gunstig at det er fastsatt en overgangsordning for bruk av preparatet merket etter tidligere regelverk. Da kan fôrvarer der preparatet inngår omsettes i en viss tid, og lagervare kan brukes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.08.2014
Anvendelsesdato i EU
06.08.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 18-20
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2015
Anvendes fra i Norge
17.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0848
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro