Godkjenning av L-treonin produsert av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 av 26. juli 2016 om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1220 of 26 July 2016 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren

Det er besluttet å re-godkjenne treoninpreparatet L-treonin, som er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer. Preparatet er også godkjent for bruk i vann.

Aminosyren er fremstilt ved fermentering ved hjelp av en rekke ulike E. coli-stammer. I rettsakten er det en positivliste for hvilke bakteriestammer som er godkjent. Dette er et nytt system for spesifisering av hvilke bakteriestammer som er tillatt å benytte ved fremstilling av L-Treonin. Det er i rettsakten spesifisert en overgangsperiode for omsetning av produkter som i dag er godkjente, men som vil bli faset ut. Det er dokumentert at det ikke finnes rekombinante antibiotikaresistens-gener i bakterien eller i preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljø. Det er teknisk rent, med innhold av treonin > 98%, og er en effektiv kilde for aminosyren til alle dyrearter. Det vises til en mulighet for at det finnes endotoksiner fra bakterien i preparatet, og det er derfor nødvendig at det vises til behov for forholdsregler ved håndtering. Det er ikke spesifisert minimum eller maksimumsgrenser for tilsetning av preparatet. Godkjenningen varer til 26. juli 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Aminosyren L-treonin har vidt bruksområde, og den er trygg, effektiv og uproblematisk på alle måter. Tilsetningen i fôr begrenser seg selv, da aminosyrer er dyre. Det er ingenting å tjene på å tilsette mer enn nødvendig. Det fører ikke til økt proteinavleiring i husdyrprodukter eller øker dyras trivsel, tvert imot. Overskuddet skilles ut med urin, og det vil bli en belastning på kroppen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2016
Anvendelsesdato i EU
16.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 75-79
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1220
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro