Godkjenning av L-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 121/2014 av 7. februar 2014 om godkjenningen av L-selenmethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenomethionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenningen av et organisk selenpreparat, L-selenmethionin, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Det er framstilt ved kjemisk syntese og er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Preparatet i fast form skal inneholde inntil 40 g selen/kg. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden om godkjenning og finner preparatet trygt i bruk. Det er en god selenkilde til alle dyrearter. Denne selenformen har samme grense for største tillatte innhold i fôr som andre selenpreparater. Totalt seleninnhold i fôr har grense på 0,5 mg/kg fullfôr, og av det skal organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg fullfôr. L-selenmethionin skal tilsettes fôr i form av premiks. Siden preparatet støver ved håndtering, skal en sørge for at støvpotensialet er under 0,2 mg selen/m3 luft. Dersom L-selenmethionin-preparater inneholder teknologiske tilsetningsstoffer eller fôrmidler som det er satt grense for største tillatte innhold av, eller som har andre restriksjoner, skal den som omsetter preparatet opplyse kundene om det. Selv om preparatet inneholder aminosyren methionin, er det ikke tatt hensyn til den effekten i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 28. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Flere organiske selenpreparater er godkjent, og det vil være praktiske og økonomiske forhold ved de ulike fôrvirksomhetene som avgjør hvilke de vil velge å bruke. Det er ved framstilling av det rene preparatet og ved innblanding i premiks at en må være oppmerksom på støvfaren. For husdyrholdere er det ikke av betydning hvilket selenpreparat som er tilsatt fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
L-selenmethionin er et nytt organiske selenpreparat, men det finnes flere tilsvarende å velge blant. For alle er grensen for største tillatte innhold av organisk selen 0,2 mg/kg. Det er ikke enighet om at denne er riktig, men EFSA og Kommisjonen holder på den inntil videre. Den lave grenseverdien begrunnes med at organisk selen er mer virksomt i kroppen enn den uorganiske formen, og selen i store doser kan være giftig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.02.2014
Anvendelsesdato i EU
28.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0121
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro