Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1090 av 24. juli 2020 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1090 of 24 July 2020 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (NITE BP-02526), Corynebacterium glutamicum (KCCM 80172) og Corynebacterium glutamicum (KCCM 80179) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (NITE BP-02526) og Corynebacterium glutamicum (KCCM 80179) er også godkjent som aromastoff. EFSA vurderer aminosyren å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø. For å beskytte de som jobber med produksjon av tilsetningsstoffet er det krav til maksimalinnhold av endotoksiner i luften (1600 IU endotoksiner/m3 luft). For å hindre overdosering i drikkevann skal tilsetningsstoffet derfor merkes med en advarsel om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
ettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro