Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/333/EU av 14. juni 2010 om endring av vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Decision 2010/333/EU of 14 June 2010 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er bekreftet tilfeller av sykdommen snive hos hester i Bahrain samt i en del av et område i Brasil som tidligere har vært sykdomsfritt. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Bahrain og fra området Distrito Federal i Brasil ikke lenger er tillatt. Distrito Federal er en separat administrativ enhet beliggende i staten Goiás. Import skal fortsatt være tillatt fra øvrige deler av staten Goiás. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Merknader
Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.06.2010
Anvendelsesdato i EU
15.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet