Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/242 av 15. februar 2018 om godkjenningen av hex-3(cis)-en-1-ol, (Z)-non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, (Z)-hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetat, hex-3(cis)-enyl format, hex-3-enyl butyrat, hex-3-enyl hexanoat, hex-3(cis)-enyl-isobutyrat, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellinsyre, citronellylacetat, citronellylbutyrat, citronellylformat, citronellylpropionat, (Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethan og hex-3-enylisovalerat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/242 of 15 February 2018 concerning the authorisation of hex-3(cis)-en-1-ol, (Z)-non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, (Z)-hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetate, hex-3(cis)-enyl formate, hex-3-enyl butyrate, hex-3-enyl hexanoate, hex-3(cis)-enyl isobutyrate, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellic acid, citronellyl acetate, citronellyl butyrate, citronellyl formate, citronellyl propionate, (Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane and hex-3-enyl isovalerate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av 22 aromastoffer i gruppe 4 (ikke-konjugerte og akkumulerte umettede rettkjedede og forgrenede alifatiske primære alkoholer, aldehyder, syrer, acetaler og estere) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer».

Stoffene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA) å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ikke foreslått regodkjent for tilsetning i vann, da det er vanskelig å kontrollere dose brukt sammen med fôr. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2018

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0242
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro