Godkjenning av gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1822 av 2. desember 2020 om tillatelse til bringe gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1822 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of chromium-containing yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/760 blev det i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/2283 tilladt at markedsføre gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som en ny fødevare til anvendelse i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, med undtagelse af kosttilskud til spædbørn og småbørn.

(4) Den 22. august 2018 indgav virksomheden Skotan S.A. (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre chromberiget gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica i Unionen som en ny fødevare. Ansøgeren anmodede om tilladelse til at anvende chromberiget gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som en ny fødevare i kosttilskud, med undtagelse af kosttilskud til spædbørn og småbørn. Ansøgerens foreslåede maksimale anvendelsesniveauer er 2 g om dagen for børn fra 3 til 9 år og 4 g om dagen for unge og voksne.

(5) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 rådførte Kommissionen sig den 18. februar 2019 med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og anmodede den om at afgive en videnskabelig udtalelse ved at foretage en vurdering af chromholdig gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som en ny fødevare.

(6) Den 23. januar 2020 vedtog autoriteten sin videnskabelige udtalelse »Safety of chromium-enriched biomass of Yarrowia lipolytica as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283«. Denne udtalelse opfylder kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(7) I sin udtalelse konkluderede autoriteten, at chromholdig gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica er sikker under de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer, når den anvendes i kosttilskud bestemt til den almindelige befolkning, der er over 3 år.

(8) Autoritetens udtalelse giver tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at chromholdig gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica under de foreslåede anvendelsesbetingelser er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(9) Forordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.12.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet