Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020 om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1396 of 5 October 2020 concerning the authorisation of geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranyl acetate, geranyl butyrate, geranyl formate, geranyl propionate, neryl propionate, neryl formate, neryl acetate, neryl isobutyrate, geranyl isobutyrate and prenyl acetate as feed additives for all animal species except for marine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder 14 aromastoffer i kjemisk gruppe 03 (α, β-umettede rettkjedede og forgreinede alifatiske primær alkoholer, aldehyder, syrer og estere) som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og som nå er regodkjent etter nytt regelverk for alle dyr, utenom marine dyr. EFSA vurderer aromastoffene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og det terrestre miljø og i ferskvann. EFSA estimerer at de er trygge for det marine miljø med et størsteinnhold på 0,05 mg/kg (som er mye lavere enn anbefalt dose), og er derfor ikke godkjent for marine dyr. De samme stoffene er godkjent for tilsetnings i mat og er forventet å ha samme effekt i fôr. Det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt. Stoffene skal merkes med anbefalt størsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet