Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/661 av 28. april 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og DSM 26072 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling til eggproduksjon og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og til liv (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/661 of 28 April 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
.Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fjørfefôr. Preparatet består av to enzymer som er framstilt ved hjelp av to stammer av Penicillium funicolosum (Talaromyces versatilis IMI 378536), og den ene stammen er genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til smågris, slaktegris og fjørfe, men da klassifisert i gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er lik for alle fjørfeartene. Det er ingen andre bestemmelser om bruken av preparatet. Nytt bruksområde er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at preparatet er trygt og at det har effekt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. mai 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakt medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forksriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat å velge blant til bruk i fjørfefôr. Fordelen med dette preparatet er at et kan brukes i fôr til alle fjørfearter, bortsett fra verpehøner og kalkun. Det kan forenkle fôrindustriens innkjøp, lagerhold og bruk av enzympreparater til fjørfefôr. Om de vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inklueringsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er atskillig godkjente enzympreparater med samme formål å velge blant til bruk i fjørfefôr. Så lenge de er trygge og har ønsket effekt, er godkjenninger greit, mener Mattilsynet. Det vil være markedet som avgjøre omfanget av bruken.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2015
Anvendelsesdato i EU
18.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0661
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro