Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 av 14. desember 2012 om godkjenningen av et preparat av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe, avvent smågris og slaktegris og som endrer forordningene (EF) nr.1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1206/2012 of 14 December 2012 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 10287) as a feed additive for poultry for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1332/2004 and (EC) No 2036/2005 (holder of the authorisation DSM Nutritional Products)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et enzympreparat, endo-1,4-beta xylanase, produsert ved hjelp av Aspergillus oryzae (DSM 10287)som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, ender, avvent smågris og slaktegris. Samtidig søkes det om å utvide godkjenningen til også å gjelde alle andre fjørfearter til slakt. Preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme, og det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. Videre har det vist effekt ved å forbedre utnyttelsen av fôret til de nevnte dyreartene, når det har høgt innhold av ikke-stivelses-polysakkarider. EFSA finner det forsvarlig å utvide godkjenningen til å gjelde alle fjørfearter til slakt. Det er satt grenser for minste tillatte innhold av preparatet/kg fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 100 FXU/kg fullfôr til alle slaktefjørfe og 200 FXU/kg for slaktegris og avvent smågris.

FXU er et mål for enzymaktivitet. Én FXU er den mengden av enzymet som frigjør 7,8 mikromol av reduserende sukker (xylose-ekvivalent) fra azo-hvete-karboksylaner pr minutt ved pH 6,0 og 50° C.

Siden det ikke er foretatt endringer i preparatet etter den opprinnelige godkjenningen ble gitt, er det gitt en overgangsperiode, der preparatet eller fôr som inneholder det, kan omsettes og brukes opp. Det gjelder når de er produsert og merket før 4. juli 2013, etter reglene som gjaldt før 4 januar 2013.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er godkjent og i bruk. Fôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet som før. Siden enzympreparatet nå er godkjent i fôrblandinger til alle arter slaktefjørfe, kan det være en forenkling for fôrvirksomhetene. At lagervare av preparatet og fôrblandinger som inneholder det, og som er godkjent tidligere også kan brukes opp, er en fordel. Det er god ressursutnyttelse og sparer kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemetet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 13-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1206
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro