Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/898 av 29. mai 2019 om godkjenning av eugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lidervet SL)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/898 of 29 May 2019 concerning the authorisation of eugenol as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lidervet SL)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat med eugenol som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: andre avltekniske tilsetningsstoffer) til oppfôringskylling. Eugenol har vist effekt ved å bedre vekst for oppfôringskyllingkylling. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
23.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0898
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro