Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av α-maduramicinammonium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen er Alpharma (Belgium) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999

Commission Implementing Regulation (EU) No 388/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of maduramicin ammonium alpha as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler regodkjenning av et koksidiostaikum til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoff-regelverket, og som eksisterende produkt da forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket, trådt i kraft, skal det søkes regodjent. Preparatet har vært godkjent fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og kalkun, mens regodkjennignssøknaden bare omfatter bruk i slaktekyllingfôr.

Maduramicin ammonium alfa er klassifisert i kategorien Koksidiostaika og histomonostatika, den funksjonelle gruppen Koksidiostatika og har identifikasjonsnr. 5 1 770. Søknaden er vurdert av European Food safety Authority, EFSA, og de finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Preparatet har ønsket effekt ved å forebygge mot koksidiose hos slaktekylling. Krav til renhet er et innhold av maduramicin ammonium beta under eller lik 1%. Preparatet har handelsnavn Cygro 10 G.

Maduramicin ammonium alfa skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr samtidig med andre koksidiostatika. Det er satt grenseverdier for minste og største tillatte innhold av preparatet i fôrvarer til slaktekylling på hhv 5 og 6 mg/kg fullfôr. I bruksanvisningen for fôrvarer skal det angis at preparatet er farlig for dyr av hestefamilien. Det inneholder ionofore forbindelser og bruk sammen med visse medisiner (tiamulin) vil være skadelig. Det kreves at det ved håndtering av det rene preparatet skal benyttes sikkerhetsutstyr som hansker, støvmaske og vernebriller.

Tilbakeholdelsestida for preparatet er 3 dager før slakting. Det er videre fastsatt følgende grenseverdier for høyeste tillatte innhold av preparatet i næringsmidler (MRL-verdier): 150 µg maduramicin ammonium alfa/kg fersk lever, skinn og fett, 100 µg/kg fersk nyre og 30µg/ kg fersk muskel (kjøtt). Godkjenningen har varighet til 10. mai 2021. Den krever at Alpharma (Belgium) skal planlegge og gjennomføre et overvåkingsprogram for å kontrollere eventuell resistens for Emeria spp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Fôrindustrien er også kjent med preparatet fra før, nå er godkjenningen forlenget med 10 år og er ellers uten endringer. Godkjenningen får derfor ingen konsekvkenser ut over at preparatet kan benyttes i 10 år til på samme betingelser som før.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Maduramicin ammonium alfa er blant de koksidiostatika som er godkjent i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2011
Anvendelsesdato i EU
09.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 125-128
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0388
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro