Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 528/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av endo-1,4-β-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin (innehaver av godkjenningen er Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) No 528/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of endo-1,4-â-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og slaktegris. Preparatet ble i 2010 godkjent for ti år som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, verphøner, slaktekalkun og ender. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a11. Firmaet som innehar godkjenningen har nå søkt om utvidet godkjenning, og søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA). EFSA konkluderer med at enzympreparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Videre at det har potensial til å forbedre produksjonsresultatene også for griser ved å øke fordøyeligheten av fôret. Det er satt grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase på 2 000 U/kg fôr, der U er uttrykk for enzymaktivitet. Preparatet anbefales brukt i fôr med høgt innhold av ikke-stivelsespolysakkarider. Det skal benyttes i fôr til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. juni 2021.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrfit 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det ventes ikke at rettsakten får noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, da preparatet allerede er i bruk til andre dyrearter. Fôrindustrien får et enzympreparat som kan benyttes som tilsetningsstoff i fôr til mange dyrearter og kan derfor gi en effektiviseringsgevinst.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.2011
Anvendelsesdato i EU
20.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 148-149
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0528
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro