Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1833 av 17. oktober 2016 om godkjenning av nyrebønnelektiner (Phaseolus vulgaris lectins) som et fôrtilsetningsstoff til diende smågris (innehaver av godkjenningen Biolek Sp. z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1833 of 17 October 2016 concerning the authorisation of a preparation of kidney bean lectins (Phaseolus vulgaris lectins) as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Biolek Sp. z o.o.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning et nytt preparat av lektiner fremstilt ved ekstraksjon av nyrebønner. Preparatet er klassifisert i kategorien «Zootekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen «Andre zootekniske tilsetningsstoffer». EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø, og har effekt på tarmflora hos smågris og dermed være et bidrag til å redusere bruk av antibiotika. Preparatet kan brukes fra dag 10 til dag 14 og gis som en enkeltdose per dag, eller fordeles i flere doser per dag, og dette skal fremkomme ved merking av preparatet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2016
Anvendelsesdato i EU
07.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 48-50
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2017
Anvendes fra i Norge
09.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1833
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro