Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 av 24. mars 2015 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr (innehaver av godkjenningen: Micro Bio-System Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/502 of 24 March 2015 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 as a feed additive for dairy cows (holder of the authorisation Micro Bio-System Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et mikroorganismepreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til melkekuer. Det er produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404, og den er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preapratet og finner at det er trygt i bruk. Det har også potensial til å øke melkeproduksjonen, og minste tillatte mengde er 4,4x10 8 KDE/kg fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Anbefalt mengde av tilsetningsstoffet er 1x10 10 KDE/ku/dag. Det er ingen helse- eller miljømessige betenkeligheter med å bruke preparatet. Godkjenningen gjelder til 14.april 2025, og den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, mat og fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet kan ha en viss effekt på melkeytelsen, og det kan derfor være interessant for fôrindustrien å ta det i bruk. Det vil sannsynligvis være avgjørende om kundene etterspør fôr med et tarmstabiliserende preparat eller industrien vil bruke preparatet som et konkurransemoment. Uansett vil et nytt tilsetningsstoff kunne gjøre fôrblandingen dyrere, og det vil bli en kost/nytte-vurdering for melkeprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødpartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Et mikorobiologisk preparat som har potensial til å øke ytelsen hos melkekuer, kan være et aktuelt fôrtilsetningsstoff. Om det blir tatt i bruk i Norge vil avhenge av prisen på preparatet og prisen og etterspørsel etter fôr som inneholder det. Det er ingen spesielle krav til bruken av preparatet, når målgruppen og mengder tillatt i fôr overholdes.

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsaken er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.03.2015
Anvendelsesdato i EU
14.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 7-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2015
Anvendes fra i Norge
15.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0502
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro