Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/367 av 1. mars 2021 om fornya godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetjingsstoff i fôr til kalvar meinte for avl, og om oppheving av forordning (EU) nr. 883/2010 (innehavar av godkjenninga: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/367 of 1 March 2021 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for calves for rearing and repealing Regulation (EC) No 883/2010 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat med Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407, tidligere identifisert som Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47) som alvtekniske tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen for kalver til slakt. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over et minsteinnhold på 1,5x109 CFU/kg fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2021
Anvendelsesdato i EU
22.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0367
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro