Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1055/2013 av 25. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir re-godkjenning til et fosforsyrepreparat. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler. Re-godkjenningssøknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet fortsatt trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold av preparatet i fôrvarer. Imidlertid er det presisert at innholdet av fosfor skal angis ved merking av premikser der preparatet inngår. Da det ikke er foretatt endringer i preparatet siden opprinnelig godkjenning, er det gitt en overgangsordning. Preparatet, eller premiks eller fôrblandinger der det inngår, som er produsert og merket før 19. mai 2014 etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan brukes opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som før. Dessuten gjør overgangsperioden det mulig å bruke opp lagervare av preparatet eller premikser og fôrvarer der det inngår, merket etter tidligere godkjenning. Videre får industrien mulighet til tilpasse merkingen av premiks etter den nye bestemmelsen om å angi fosforinnhold også. Ordningen er ressursvennlig og en økonomisk fordel for fôrindustrien og primærprodusenter som benytter preparatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Re-godkjenningen gjør at ortofosforsyre som konserveringsmiddel kan brukes på samme måte som tidligere. Lagervare av preparatet, produsert og merket etter tidligere regelverk, kan brukes opp innen en gitt frist. Det gir god utnyttelse av produsert vare og er en økonomisk fordel for alle som benytter preparatet eller fôrvarer der det inngår.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2013
Anvendelsesdato i EU
19.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2014
Anvendes fra i Norge
30.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro