Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser (innehaver av godkjenningen: Biomin GmbH)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of the preparation of oregano oil, caraway oil, carvacrol, methyl salicylate and L-menthol as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Biomin GmbH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av Biomin® DC-C, et preparat bestående av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylate og L-mentol som avlteknisk tilsetningsstoff for avvent smågris. Det er foreslått godkjent i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer med effekten økt vekst. Det er gitt minste og størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet