Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2120 av 16. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 med hensyn til godkjenningen av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2120 of 16 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1964 as regards the authorisation of a preparation of montmorillonite-illite as feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning av anti-klumpemidlet montomrillonit-illitt. Preparatet ble godkjent i 2016 (forordning 2016/1964) som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr. I den opprinnelige godkjenningen var minsteinnhold for effekt på 20 000 mg/kg. Det er nå redusert til 10 000 mg/kg. Redusert dose påvirker ikke om det er trygt for dyrehelse, folkehelse eller miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdige med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet