Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1113/2013 av 7. november 2013 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1113/2013 of 7 November 2013 concerning the authorisation of preparations of Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138, and Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Ingen av mikroorganismene er genmodifiserte. The European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner dette trygt i bruk og at det kan ha positiv effekt på ensilering av grovfôr ved å redusere pH-nivået, øke produksjonen av melkesyre og hindre at tilgang på luft ved åpning av siloen ødelegger surfôrkvaliteten. Det er ikke angitt grense for minste eller største tillatte innhold av stoffet i fôrvarer. Preparatet har ønsket effekt i lett eller middels lett ensilerbart materiale, når det tilsettes minst 1X10 8 KDE/kg ferskt materiale, og i vanskelig ensilerbart materiale når det tilsettes minst 1X10 9 KDE/ kg ferskt materiale. (KDE er kolonidannende enheter av bakterien).Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 28. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende preparater finnes på markedet. Tilsetning av melkesyrebakterier bidrar til å senke pH-verdien i fôret som er ensilert og bidrar derved til god kvalitet på surfôret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir mulighet til å benytte enda et mikrobiologisk preparat til ensilering av grovfôr til alle dyrearter. Preparatet vil kunne øke kvaliteten på ensileringen gjennom å senke pH-verdien og bidra til et stabilt aerobt miljø. Dette gir god ressursutnyttelse da tilgjengeligheten av næringsstoffene i fôret øker. Godkjenningen er derfor positiv for dyr, miljø og økonomi. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsaktetn er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2013
Anvendelsesdato i EU
28.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2014
Anvendes fra i Norge
30.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro