Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 774/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri DSM 19455 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 774/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus kefiri DSM 19455 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Preparatet består av levedyktige celler av den. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt i bruk. De bekrefter at det har effekt ved å øke produksjonen av eddiksyre og senke pH i surfôret og dermed stabilisere kvaliteten. Preparatet har ønsket effekt i lett eller middels lett ensilerbart materiale, når det tilsettes minst 5x107KDE/kg ferskt materiale (KDE er kolonidannende enheter av bakterien). Selv om preparatet er godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter, er det bare prøvd ut til ensilering av grovfôr. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 2. september 2023, gjelder Lactobacillus kefiri DSM 19455-preparatet og er ikke knyttet til noe firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 19 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerde godkjent og noen av dem er i bruk.

Godkjenningen av enda et mikrobiologisk ensileringsmiddel gjør valgmulighetene større både for importører/omsetningsleddet og bønder som vil bruke slike preparater. Om det blir tatt i bruk i Norge, vil avhenge av tilbud og pris. Mikrobiologiske ensileringsmidler er lite brukt, og det er begrenset hvor mange like preparater det er aktuelt å ha på markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten godkjenner enda et mikrobiologisk ensileringsmiddel. Bruken begrenser seg til ensilering av lett og middels lett ensilerbart grovfôr. Slike ensileringsmidler er lite utbredt i Norge, det er allerede mange tilsvarende, godkjente preparater i markedet. Derfor anser Mattilsynet at dette preparatet neppe blir aktuelt å bruke i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.08.2013
Anvendelsesdato i EU
02.09.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2014
Anvendes fra i Norge
19.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0774
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro