Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/363 av 26. februar 2021 om godkjenning av eit preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/363 0f 26 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella phaffii DSM 32159 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet fumoninsinesterase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (DSM 32159) som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr. Preparatet skal redusere kontaminering med mykotoksiner (fumoninsin). Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt for alle dyr, i tillegg til folkehelse og miljø. Preparatet har kapasitet til å degradere fumoninsiner i fermentert fôr (bare i silo, ikke i flytende fôr) over et minsteinnhold på 40 U/kg fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2021
Anvendelsesdato i EU
21.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro