Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av eit preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/422 of 9 March 2021 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for laying hens (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende celler av Enterococcus faecium DSM 7134 (som granulat eller puler). Preparatet er søkt godkjent til verpehøns i fôr og drikkevann som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over et minsteinnhold på 1x109 for fullfôr og 5x108 for drikkevann.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2021
Anvendelsesdato i EU
30.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0422
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro