Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2096 av 29. november 2021 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei CBS 143953 som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, representert i Unionen av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2096 of 29 November 2021 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei CBS 143953 as a feed additive for all poultry species, pigs for fattening, piglets and all minor porcine species (holder of the authorisation: Danisco (UK) Ltd, represented in the Union by Genencor International B.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og endret godkjenning av et preparat bestående av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei (CBS 143953) som avlsteknisk tilsetningsstoff for fjørfe og svin. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, verpehøns, slaktekalkun, mindre fjørfearter, avvent smågris og slaktegris. Godkjenningen er nå fornyet. I tillegg er minsteinnholdet for slaktekalkun søkt endret fra 1250 U/kg til 625 U/kg. Godkjenningen er også utvidet til å gjelde alle fjørfearter til egglegging og avl, diende smågris og mindre svinearter. Søker har vist at tilsetningsstoffet tilsvarer det produktet som er på markedet i dag. EFSA vurderer det som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette gjelder også for de nye dyreslagene. Det endrede minsteinnholdet for slaktekalkun har effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2022
Anvendes fra i Norge
21.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro