Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1043 av 30. juni 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, avvent smågris, slaktegris og fjørfe av mindre økonomisk betydning til slakt og til eggproduksjon, og endring av forordningene (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1043 of 30 June 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, weaned piglets, pigs for fattening and minor poultry species for fattening and for laying, and amending Regulations (EC) No 2148/2004, (EC) No 828/2007 and (EC) No 322/2009 (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir re-godkjenning til et enzympreparat til bruk i fôr til mange dyrearter. Det er framstilt ved hjelp av ikke-genmodifiserte mikroorganismer og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA har vurdert re-godkjenningen og finner at omsøkte bruk av preparatet er trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at preparatet har potensial til positivt å påvirke dyras fordøyelse. Samtidig mener EFSA at godkjenningen kan ekstrapoleres til også gjelde fjørfe av mindre økonomisk betydning, både til kjøtt- og til eggproduksjon. Det er satt grenser for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er lavere for slaktekalkun og fjørfe av mindre økonomisk betydning til slakt enn til de andre dyrearter og produksjoner. Preparatet skal tilsettes fôr med høyt innhold stivelse og stivelsesrike polysakkarider, særlig beta-arabionxylaner.

Siden preparatet er uendret siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning, så virksomhetene kan tilpasse seg det nye regelverket. Preparatet og premiks og fôrvare der det inngår, som er produsert og merket etter tidligere regelverk, kan på visse betingelser brukes opp innen bestemt tid etter at nytt regelverk har trådt i kraft. De foreslåtte endringene i de nevnte rettsaktene er at preparatet får nytt id.nummer i samsvar med bestemmelsene om nummerering i forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 21. juli 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføre endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måt som før. Det vil bare være små endringer i merkingen av fôrvarer der preparatet inngår. I tillegg kan det brukes i fôr til fjørfe av mindre økonomisk betydning. Overgangsordningen som er foreslått, gjør at lagervare av preparatet på visse betingelser kan brukes opp. Det er god ressursutnyttelse på alle måter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning og utvidet bruksområde for enzympreparatet er gunstig for fôrindustrien. De kan bruke preparatet som før og i tillegg bruke dette preparatet i flere fjørfefôrblandinger. Det finnes imidlertid flere tilsvarende preparater i markedet, så om dette er eller blir brukt, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Muligheten for å bruke opp restlager av preparateter på visse betingelser er en ressursvennlig løsning.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2015
Anvendelsesdato i EU
21.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro