Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus (DSM 32052) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, hønniker, slaktekalkuner, kalkuner oppdrettet til avl og fjørfearter av mindre økonomisk betydning, og oppheving av forordning (EF) nr. 786/2007 (innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of endo-1,4-beta-mannanase produced by Paenibacillus lentus DSM 32052 as a feed additive for chickens for fattening, for chickens reared for laying, turkeys for fattening or reared for breeding and for minor poultry species and repealing Regulation (EC) No 786/2007 (holder of authorisation Elanco GmbH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og endret godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-mannanase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Paenibacillus lentus (DSM 32052) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet var tidligere bare godkjent for slaktekyllinger og er nå foreslått utvidet til også å gjelde livkylling, slaktekalkun, avlskalkun og fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Mikroorganismestammen er også endret fra den tidligere godkjenningen. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet (79 200 U/kg fôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet