Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 105/2013 av 4. februar 2013 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren til dimethylglycin natriumsalt

Commission Implementing Regulation (EU) No 105/2013 of 4 February 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Firmaet Taminco N.V. innehar godkjenningen for et preparat av dimethylglycin natriumsalt, klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, ved forordning (EU) nr. 371/2011. Firmaet har nå endret navn til Taminco BVBA, og det er derfor nødvendig å endre navn på godkjenningsinnehaveren for dette preparatet i forordningen som angår det. Endringen er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endinger i godkjenningen. Det medfører også at eksisterende lager av preparatet, merket med firmaets tidligere navn og er produsert før 24. febraur 2013, kan brukes opp. Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 20005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet av dimethylglycin natriumsalt er uendret, og det som er produsert med firmaets tidligere navn før 24. februar 2013, kan brukes opp. Rettsakten får derfor heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne. Det er ressurssparende og helt forsvarlig å bruke opp lagervaren av preparatet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er repesentert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
25.02.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 89-89
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro