Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 av 23. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 i Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til svin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1016/2013 of 23 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of a micro-organism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for pigs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning til et mikroorgamismepreparat til bruk i fôr til griser. Det består av levedyktige celler fra stammen DSM 11798 i Coriobacteriaceae-familien, og bakteriestammen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Stoffer som reduserer forurensing av fôr med mykotoksiner: Deoxynivalenol (DON). Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner stammen DSM 11978 trygg for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparatet har evne til å biotransformere tricotechener (visse mykotoksiner) i forurenset grisefôr til mindre giftige forbindelser. Det er satt grense for minste tillatte innhold på 1,7x108 KDE/kg fullfôr, for at preparatet skal ha ønsket effekt. KDE er kolonidannende enheter. Preparatet er imidlertid bare tillatt brukt i fôr der innholdet av DON ikke overskrider EUs anbefalte grenseverdier for innhold i fôr til griser. Det er ikke absolutte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôrvarer, med unntak av aflatoksin B1. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 13. november 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden dette er et nytt preparat og det første som er godkjent i denne fuksjonelle gruppen, bør Mattilsynet føre tilsyn om preparatet blir tatt i bruk. Det skal ikke brukes for å redusere innholdet av DON i fôr, dersom DON-innholdet er svært høyt, men som en forsikring, når innholdet ligger opp mot øvre anbefalte grenseverdi for innhold. Preparatet er bare tillatt bruk i grisefôr, og bruken kan også være aktuell for Mattilsynet å kontrollere. Dette må også fôrindustrien merke seg.

For fôrindustrien vil det være en betryggelse å kunne bruke preparatet, slik at DON-innholdet i fôrblandinger ikke overstiger anbefalt grenseverdi, dersom innholdet i fôrmidler ligger nær den. DON er ujevnt fordelt i kornpartier, og ved prøvetaking kan derfor være vanskelig å ta en helt representativ prøve og påfølgende analysevar kan variere. Å bruke dette preparatet kan i slik tilfelle være en forsikring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Et fôrtilsetningsstoff som gjør at DON i fôret omdannes til mindre giftige metabolitter ved stoffskiftet hos griser, er en fordel både for dyret og for bruken av fôrvarer med innhold av DON nær den anbefalte øvre grense for innhold i grisefôr. Det er imidlertid viktig at preparatet bare brukes i grisefôr, og at det ikke brukes for å kamuflere høgt innhold av DON i fôrvarer. Mattilsynet bør følge med på om preparatet blir tatt i bruk, og i såfall at det brukes slik regelverket åpner for.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.10.2013
Anvendelsesdato i EU
13.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 61-63
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro