Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2051 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition representert av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2051 of 24 November 2021 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 and Bacillus velezensis NRRL B-50104 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation: Danisco Animal Nutrition represented by Genencor International B.V.)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer til dyrefoder og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forlænge en sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Bacillus velezensisPTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelsen af et præparat af Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104, tidligere identificeret som Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 og Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 som fodertilsætningsstof til opfedning af kalkuner, og kan klassificeres som »zooteknisk tilsætningsstof«.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. marts 2021, at præparatet af Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet. Den konkluderede også, at præparatet ikke er irriterende for hud og øjne, og ikke er et dermalt sensibiliserende stof, men på grund af de aktive stoffers proteinindhold bør præparatet betragtes som respiratorisk sensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at præparatet potentielt kan være effektivt som zooteknisk tilsætningsstof i foder. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af præparatet af Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette produkt bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet