Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som et fôrtilsetningsstoff til avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/219 of 8 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 27273) as a feed additive for weaned piglets and weaned minor porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff. Bakterien er søkt godkjent i kategorien «Avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Det er søkt godkjent for alle smågris og mindre svinearter. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. EFSA har vurdert preparatet til å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalger for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2017
Anvendelsesdato i EU
01.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0219
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro