Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1020 av 29. juni 2015 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner og mindre fjærfe til verping (innehaver av godkjenningen Kemin Europa NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1020 of 29 June 2015 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for laying (holder of the authorisation Kemin Europa NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er godkjent et utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Tidligere er preparatet godkjent som fôrtilsetningsstoff til en rekke fjørfearter, med unntak av de innen artene som brukes i eggproduksjon. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert det nye bruksområdet og finner at preparatet er trygt i bruk og at det kan ha en viss effekt på eggproduksjonen hos verpefjørfe. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 20. juli 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får mulighet til å bruke dette preparatet i enda flere fôrblandinger. Det kan føre til kostnadssparing, da lagerhold av ulike mikroorgansimepreparater til fjørfefôr kan reduseres og innkjøp av større kvanta kan bli aktuelt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å utvide bruksområde for et fôrtilsetningsstoff er positivt, da EFSA har vurdert bruken både som trygg og i noen grad effektiv til formålet. Det kan gjøre lagerhold og bruk av mikroorganismepreparater i fjørfefôr enklere for fôrindustrien. Det er imidlertid mange tilsvarende preparater i markedet, så om dette er eller vil bli tatt i bruk avhenger av forhold ved den enkelte virksomheten.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2015
Anvendelsesdato i EU
20.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro