Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis KCCM 10673P and Aspergillus oryzae KCTC 10258P as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (KCCM 10673P) og Aspergillus oryzae (KCTC 10258P) som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen andre teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet reduserer innholdet av anitnæringsstoffer (oligosakkarider i raffinose serien og trypsin inhibitorer) i soya. Dette er det første tilsetningsstoffet som er foreslått godkjent i denne gruppen teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet er foreslått godkjent for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse og miljø, og at det har ønsket effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet