Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av eit preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon, fjørfeartar meinte for avl og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NVharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1410 of 27 August 2021 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for laying hens, minor poultry species for laying, poultry species for breeding and ornamental birds (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et avlsteknisk tilsetningsstoff bestående av Bacillus liceniformis (DSM 28710) i fôr til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter til verping, fjørfearter for avl og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS-kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over et minsteinnhold på 1,6x109 CFU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2022
Anvendes fra i Norge
05.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1410
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro