Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin til oppfôring (innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, representert ved Provimi Holding BV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1313 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 and Bacillus subtilis NRRL B-50510 as a feed additive for pigs for fattening and minor porcine species for fattening (holder of authorisation Cargill Incorporated, represented by Provimi Holding BV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende celler fra to stammer Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50508 og NRRL B-50509) og en stamme Bacillus subtilis (NRRL B-50510) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; midler som stabiliserer tarmfloraen), for oppfôringssvin og mindre utbredte grisearter for oppfôring. Midler som stabiliserer tarmfloraen, som ofte er mikroorganismer, har en positiv virkning på tarmfloraen til dyret når det tilsettes fôret. Bakteriestammene møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Anvendelsesdato i EU
25.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2020
Anvendes fra i Norge
05.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1313
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro