Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1363 av 30. september 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle svineartar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1363 of 30 September 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.112020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av preparatet ZM16 10 som består av levende celler av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 25840) som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ i fôr og drikkevann. Det er godkjent for alle svinearter. Mikroorganismen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika), og EFSA vurderer preparatet og være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er også vurdert å ha effekt med doser på 5x108 CFU/kg fullfôr eller 1,7x108 CFU/L drikkevann.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2020
Anvendelsesdato i EU
21.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro