Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17. september 2012 om godkjenningen av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff for slaktelam (Innehaver av godkjenningen Latochema Co. Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) No 832/2012 of 17 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of ammonium chloride as a feed additive for lambs for fattening (holder of authorisation Latochema Co. Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenningen av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for slaktelam. Preparatet er godkjent i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (for reduksjon av pH i urinen). Det er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygg for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Ammoniumklorid kan redusere pH i urin hos slaktelam. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Preparatet skal blandes i fôr, og ferdigfôrblanding kan ikke brukes i mer en 3 måneder. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold på 10 000 mg/kg av fôr med vanninnhold på 12 %.

Godkjenningen har varighet til 8. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. For saueprodusentene og lammene får rettsakten positive konsekvenser. Preparatet reduserer urin pH og hindrer dannelsen av urinsteiner.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon derLandbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2012
Anvendelsesdato i EU
08.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 50-51
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0832
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro