Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 av 7. mars 2018 om godkjenning av et preparat av 6-fytase, framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskylling, livkylling, oppfôringssvin, purke, mindre utbredte arter av svin til oppfôring eller avl, oppfôringskalkun, avlskalkun, alle andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og avvent smågris (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/338 of 7 March 2018 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, pigs for fattening, sows, minor porcine species for fattening or for reproduction, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, all avian species for fattening or growing or reared for laying and weaned piglets (holder of the authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av enzymet 6-fytase produsert av muggsoppen Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer» i gruppen av fordøyelsesforbedrende midler. Det er søkt godkjent for slaktekylling, livkylling, slaktegris, purker, mindre svinearter, slaktekalkun, avlskalkuner, alle fjørfearter og avvent smågris. Preparatet forbedrer dyrets utnyttelse av fosfor. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.03.2018
Anvendelsesdato i EU
28.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0338
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro